maaie

29

11 stêde kuiertocht

Starum

Adri sjongt de kuierders ta tusken 11.00 - 13.00 oere.

30

11 stêde kuiertocht

Harns

Adri sjongt de kuierders ta.

juny

1

Reuzedei

Akkrum 19.00 oere
1

Lien in Fries

Bibleteek Dokkum 10.00 oere


Om Leen een Fries en de leen-Friezen  nog mear op de kaart te setten, organisearret  de Bibliotheek fan  Dokkum  
sneon 1 juni ‘Lien in Fries in de bieb!’. Fan 10.00 – 12.30 oere kin ieltsenien (leden , net leden n, jong en ald, ets) delkomme om kenis te meitsjen mei de ferskate  lien-friezen yn harren ferhalen as pasje. De ynstek is dat de besikers oansetten wurde om dizze lien-friezen op in letter momint ris echt te lienen as it dielen mei harren omjouwing. Ek wol de bibleteek de algemien bekendheid fan Lien in Fries mei dit barren te fergrutsjen. Ta beslút fan dizze moarn/middei sille Giny bastiaans en Adri de Boer in diel fan harren muzykeen ferhalenprogramma hearre litte.7

NachtSwalkertocht Aldhoarne

noch gjin ynfo oer
15

doarpsfeest Jonkerslân

Plein doarpshûs bbq 18.00 oere

Ari sil de bbq omliste mei syn muzyk

16

Lippenhuzen

Piterkerk

Adri sil yn de tsjinst de ferskes begeliede, mar ek in tal eigen lietsjes hearre litte.

18

Om 't it kin

Harkema

Adri en Folkert bringe haren programma ' Om 't it kin'.

23

Wad n Koor

Feesttent Holwert Moarns matinee

It popkoor Wad n Koor sil moarns optrede by it Matinee.

29

besletten feest

Bontebok
30

snientemiddeikonsert

Nij Smellinghe Drachten 15.30 - 16.30 oere

Adri sil in konsert jaan yn de hal op de dêr oanwêziche fleugel, mar sil ek út en troch in gitaar nûmer  hearre lite.

augustus

31

Easterbarren

Strjittefestival

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
29

Sneintemiddeikonsert

Nij Smellinghe Drachten 15.30 - 16.30 oere

Adri sil in konsert jaan yn de hal op de dêr oanwêziche fleugel, mar sil ek út en troch in gitaar nûmer  hearre lite.

oktober

18

optreden Adri 19.30 oere

Feansterhiem Surhústerfean

Folsein optreden Adri de Boer  19.30 oere.

20

Om 't it kin

Lions

Adri en Folkert brengen hun muziek/theater programma  Om 't it kin

novimber

1

Dat wie leuk 15.00 - 16.00 oere

De Rispinge Drachten.

It programma 'Dat wie leuk' fan Adri en Folkert spesjaal foar de a3lderein skreaun, mei âlde en nije ferskes, oer eartiids mar foaral ek oer it no.

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo

juny

25

FSO en Adri yn konsert op de Heamieldagen

Martinikerk Boalsert