maart

21

Muzyk oan it bed 16.30 oere.

Bij Smellinghe besletten

Yn ir ramt fan in muzykprojekt op de ôfdieling Neurlogy komme artysten oan it bêd te spyljen en sjongen.

29

Om 't it kin

De Miente yn De Gordyk 14.30 oere

april

5

VGR afd Noard

sealensintrum It Haske De Jouwer 17.00 oere

Adri sil in optreden fersoargje foar de feriening fan Pensionearre Rabobankdirekteuren ôfdieling Noard.

6

besletten feest

De Sweach
13

Akkrum iepent

haventerrein

Adri spilet tusken 14.00 - 17.00 oere earne by it haventerrein

20

revalidatie-frieslandtocht

Revalidaasjesintrum Frieslân Beetstersweach.

Dizze  tocht wurdt al 20 jier organisearre om aktiviteiten foar sporters mei in beheining op te setten. Dizze 20e edysje wolle se  in ekstra feestlik tintsje meijaan en binne der yn de foartún allerhande aktivitwiten, kreamkes mei lekkr iten ensafierders. Mar de muzyk mei ek net ûntbrekke. Adri sil tusken 12,30 - 14.00 oere syn lietsjes hearre litte.

Sjoch ek op     https://www.revalidatie-friesland.nl/tocht/


22

Aaipop

Nijlân

Letter mear ynformaasje.

30

Om 't it kin

De Schakel Ljouwert

Foar it aldereinwurk spylje Adri en Folkert harren programma Om 't it kin.

maaie

14

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
29

11 stêde kuiertocht

Starum

Adri sjongt de kuierders ta tusken 11.00 - 13.00 oere.

30

11 stêde kuiertocht

Harns

Adri sjongt de kuierders ta.

juny

1

Reuzedei

Akkrum 19.00 oere
7

NachtSwalkertocht Aldhoarne

noch gjin ynfo oer
15

doarpsfeest Jonkerslân

Plein doarpshûs bbq 18.00 oere

Ari sil de bbq omliste mei syn muzyk

16
Pitertsjerke Lippenhuzen

Adri sil yn de tsjinst de mienskip op pian begeliede mar ek in tal eigen ferskes sjonge.

18

Om 't it kin

Harkema

Adri en Folkert bringe haren programma ' Om 't it kin'.

23

Wad n Koor

Feesttent Holwert Moarns matinee

It popkoor Wad n Koor sil moarns optrede by it Matinee.

july

4

Wad n Koor mei muzykferiening Cresendo fan Holwert

augustus

31

Easterbarren

Strjittefestival

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

oktober

20

ûnder foarbehâld  Leons

novimber

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo

juny

25

FSO en Adri yn konsert op de Heamieldagen

Martinikerk Boalsert