jannewaris

20

Fries Symfonie Orkest yn gearwurking mei Adri de Boer24

foarpriuwke programma Adei en Folkert foar Zuiid Oost Zorg

Voltawerk De Gordyk 10.30 oere

Adri en Folkert sille in foarpriuwke jaan fan it programma wat sy ûntwikkelje foar Zuid Oost Zorg.

27

sneintemideikonsert

Nij Smellinghe

Gebrûk meitsjende fan de fleugel yn de sintrale hal by de haadyngong  sil Adri in konsert jaan fan 2x 20 minuten
27
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri

febrewaris

3

OER DE GRINS

MFA Holwert middeis
5

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
23

Om 't it kin

kritejûn Zeist

Adri & Folkert komme mei harren programma 'Om 't it kin' nei Zeist, mei harren programma fol mei lietsjes fan Adri  en sketsjes fan Folkert.

maart

2

Kritejûn

Seal efter de Noordelicht kerk Seist

Adri sil in folslein konsert fersoargje foar de krite fan Seist.

10

besletten konsert

21

Muzyk oan it bed 16.30 oere.

Bij Smellinghe besletten

Yn ir ramt fan in muzykprojekt op de ôfdieling Neurlogy komme artysten oan it bêd te spyljen en sjongen.

april

21

Aaipop

Nijlân

Letter mear ynformaasje.

30

Om 't it kin

De Schakel Ljouwert

Foar it aldereinwurk spylje Adri en Folkert harren programma Om 't it kin.

maaie

14

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

novimber

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo