desimber

9

Sido Martens, Adri de Boer & Jan de Vries

Piyerkerk Lippehúzen

Bysunder sneintemiddeikonsert fan dizze trije sjongers út FryslânLetter mear ynfo.


15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.

16

De waarmte fan desimber

Damshûs Nijbeets 20.00 oere


Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst.  

En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen.

De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie reden

om der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean.

Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. 

Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

18

De Waarmte fan Desimber

Teater De Wier Koarnjum 15.00 oere

Foar it âldrein projekt bringe Adri de Boer en Folkert Wesseling it muziekteaterprogramma De Waarmte fan Desimber.

Prachtige winter/krystsfear ferskes fan it lykneamde album oanfold mei wrâldferneamde winter/kryst ferskes.

De muziek wurd troch Folkert op ferhalende wize oan elkoar ferbûn.22

De waarmte fan desimber

Garyp 20.00 oere


Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst. 

En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen.

De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie reden

om der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean.

Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. 

Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

28

Aldjiers gearkomste 20.00 - 22.00 oere

noch net fêstlein It Hearrenfean

jannewaris

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

20

Fries SSymphonie Orkest yn gearwurking mei Adri de Boer

Ontmoetingskerk Beetsterzwaag middeis


Tegearre mei it  FSO yn konsert, wêrby der in 8 tal wurken fan Adri spesjaal arrangearre binne foar dit barren troch harren dirigint Gerhart Drijvers

In unyke gearwurking tusken dizze troubadour út Lippenhuzen en it FSO.

Oanfangstiid en kaarteferkeap is op dit stuit noch net dúdlik 


26
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri

27

sneintemideikonsert

Nij Smellinghe

Gebrûk meitsjende fan de fleugel yn de sintrale hal by de haadyngong  sil Adri in konsert jaan fan 2x 20 minuten
febrewaris

3

OER DE GRINS

MFA Holwert middeis

maart

21

Muzyk oan it bed 16.30 oere.

Bij Smellinghe besletten

Yn ir ramt fan in muzykprojekt op de ôfdieling Neurlogy komme artysten oan it bêd te spyljen en sjongen.